Warning: getimagesize: Unable to open '/home/httpd/html/id/socioweb2/upl/temata/176_schema rakusanova.jpg' for reading. in /home/httpd/html/id/socioweb2/lib/temata1.php on line 45

Warning: Division by zero in /home/httpd/html/id/socioweb2/lib/temata1.php on line 52
Občanská společnost a občanská participace
autor> Petra Rakušanová (petra.rakusanova@soc.cas.cz)
datum> 26.6.2006
kategorie> sociologie politiky

Zobrazit celý obrázek
Občanská participace je významnou funkcí občanské společnosti, která přispívá k integraci společnosti. Pro teoreticko-empirické spojení obou pojmů občanská společnost a občanská participace je klíčový fakt, že demokratický politický systém je postaven na možnosti občana přímou participací ovlivňovat věci veřejné.

Přestože se s pojmem občanská společnost setkáváme velmi často a to nejen v odborné literatuře či v médiích, ale mnohdy i v soukromém životě, jeho definice je velmi obtížná - pojem se v teoretické literatuře vyskytuje po staletí, v přístupu k němu došlo v průběhu této doby k významovým a obsahovým posunům, a je častým předmětem odborných diskusí i politických sporů. Vedle teoretických snah o vymezení tohoto pojmu dochází rovněž k empirickým pokusům o jeho konceptualizace – v České republice například aktuálně na základě tzv. mapy občanské společnosti vypracované aktéry občanské společnosti v rámci mezinárodního výzkumu Index občanské společnosti [Vajdová 2004]. (1)

Přes svou dlouhou tradici a dnešní aktuálnost je pojem občanská společnost velmi obecný a je využíván především teoreticky a konceptuálně, zatímco při empirickém zkoumání občanské společnosti je nejčastěji využíván praktický a konkrétní koncept neziskových organizací, které jsou institucionalizovanou formou a součástí občanské společnosti, jakousi podmnožinou občanské společnosti. Souhrnným označením neziskových organizací je pak termín neziskový sektor a jeho synonyma jako občanský sektor či třetí sektor (2). Na některé problémy plynoucí z nepřesností při využívání pojmu občanská společnost v současnosti poukazuje například americký sociolog Jeffrey Alexander [Alexander 1997].

Vedle těchto označení jsou v České republice dále využívány pojmy nestátní neziskové organizace (NNO – tento termín používá především Rada vlády pro NNO a další legislativní složky státu), v rámci národních účtů českého statistického úřadu jsou pak rovněž užívány termíny nezisková organizace a sektor neziskových institucí sloužících domácnostem. Jejich definice jsou různě široké, jsou založeny na různých kritériích (např. způsobu financování) a mají přesah také vně třetího sektoru. Naopak jsou však v některých ohledech vymezeny úžeji, protože díky důrazu na legální aspekt a způsob financování spadají některé organizace v rámci tohoto vymezení do jiných sektorů.

Protože především při empirickém zkoumání občanské společnosti a občanské participace často dochází ke směšování nebo přímo záměně pojmů pojmy občanská společnost a třetí (neziskový) sektor, jeví se jako velmi důležité vytvoření pojmového aparátu a teoretického rámce, který by pojmy rozlišil. Tento příspěvek se pokusí o historické vymezení pojmu občanská společnost a na jeho základě definovat a konceptualizovat občanskou participaci v České republice. Pro lepší uchopení zmíněných pojmů definujeme vztah pojmů občanská společnost, třetí sektor a nezisková organizace ve schématu 1.

Schéma 1. Vztah pojmů nezisková organizace, neziskový sektor a občanská společnost - viz obrázek


Zdroje:
Alexander, J. 1997. “The Paradoxes of Civil Society.” International Sociology 12 (2): 115-133.
Etzioni, A. 1973. “The Third Sector and Domestic Missions.” Public Administration Review 33 (4): 314-323.
Vajdová, T. 2004. “Co je občanská společnost?” Grantis 12 (7-8): 14-16.

_____________________
(1) Na základě regionálních konzultací s aktéry občanské společnosti ve vybraných regionech ČR definuje výzkum občanskou společnost (její institucionalizovanou část) na základě právní formy, neutváření zisku (neziskovost), náplně činnosti (otevřenost vs.uzavřenost a obecná prospěšnost).
(2) Termín třetí sektor - tedy sektor mezi sférou státu a ekonomickou sférou - zavedl v sedmdesátých letech italský politolog Amitai Etzioni pro soubor soukromých organizací poskytujících služby ve veřejném zájmu a dotované státem [Etzioni 1973].


 
 
 
: demografie
: ekonomika, zaměstnání
: genderová studia
: hodnoty
: komunikace & média
: náboženství
: národní identita
: občanská společnost
: obyvatelstvo
: politika & volby
: rodina
: sociologie politiky
>> Typologizace sociálního státu v díle G. Esping-Andersena
>> Czech Politics and Society: The View from Within and Afar
>> Is it Possible to Buy Political Stability?
>> Can Politics (and Globalisation for that matter) Make You Happy?
>> Přístupy k hodnocení účasti žen v politice1
>> Na cestě ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu – delegování pravomocí na národní parlamenty nebo planý slib?1
>> Politické dráhy regionálních elit
>> Mapování prostoru občanské ne/angažovanosti
>> Ne/angažovanost po česku
>> Neangažovanost: Co říká mlčící většina? (Analýza focus groups neangažovaných občanů Prahy 6)
>> Občanská společnost a občanská participace
>> O použití pojmu „demokracia“ v Lidových novinách
>> Jak důvěřují krajské elity?
>> Občanská společnost
>> Může existovat občanská společnost bez národní identity?
>> Sociologie politiky
>> Základní charakteristiky členské základny KDU-ČSL1
>> Sociální dialog ve vybraných odvětvích: Představení projektu1
: vzdělávání
: životní úroveň & bydlení